Przejdź do treści

REACH: Informujemy

Jako partner handlowy kupują Państwo u nas połączenia systemowe – rury i łaczniki instalacyjne Wszystkie zobowiązania wynikające z rozporządzenia REACH mają tu pełne zastosowanie. REACH jest europejskim rozporządzeniem w sprawie chemikaliów, które weszło w życie w 2007 roku, Ocena, udzielanie zezwoleń i ograniczenia w zakresie chemikaliów.

REACH ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu ochrony zdrowia I życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.

W raporcie z dnia 27.06.2018 r. ECHA (Europejska Agencja Chemikaliów) jako odpowiedzialny organ europejski, umieściła ołów metaliczny na liście substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (zgodnie z rozporządzeniem REACH 1907/2006).

 

Wyciąg z listy ECHA
NazwaNr. WENr. CAS Data włąc
Ołów231-100-47439-92-127/06/2018

 

Producenci i dostawcy produktów (np. "półproduktów, komponentów, łączników" itp.) muszą informować swoich partnerów handlowych zgodnie z art. 33 wyżej wymienionego rozporządzenia REACH, jeżeli ołów zawarty jest w stężeniu większym niż 0,1 % nawet w najmniejszym detalu składowym. W przypadku "części składowych" oznacza to konkretnie, że "każdy najmniejszy produkt w produkcie złożonym" jest stosowany jako wartość odniesienia do obliczeń.

Wiele lat temu opracowaliśmy wysokiej jakości produkty z bezołowiowego brązu krzemowego (CuSi). Dlatego też oferowane przez nas następujące systemy są całkowicie wolne od ołowiu:

 • NiroSan®,
 • NiroTherm®,
 • PURAPRESS®,
 • PURAFIT®,
 • SANHA®-Press,
 • 3fit®-Press Pb-free

Niektóre produkty SANHA z następujących grup produktów zawierają śladowe ilości ołowiu w stężeniu > 0,1 % jako składnika stopowego  Są to:

 • Armatura z brązu Seria 4000,
 • Złącze mosiężne gwintowane,
 • Części toczone wykonane ze stali węglowej serii 24000,
 • SANHA®-HEAT elementy gunmetalowe,
 • Zawory kulowe mosiężne,
 • SANHA®-Press Gas (złączki przejściowe z brązu)
 • 3fit® Press

Produkty wykonane z powyższych materiałów nie wchodzą w zakres rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (rozporządzenie CLP) i w związku z tym nie podlegają wymogom klasyfikacji i oznakowania.

W przypadku jakichkolwiek zmian w powyższych postanowieniach, będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej.