od 1964 roku

Ochrona danych

Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Celem ochrony danych, a także naszym celem jako SANHA Polska Sp. z o.o. ma przetwarzać dane osobowe w sposób zapewniający ochronę praw osobistych osób fizycznych..

Aby zapewnić realizację tego celu, organy odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych są zobowiązane do przestrzegania przepisów prawodawstwa UE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO oraz krajowych przepisów o ochronie danych.

Dane osobowe mogą być gromadzone i przetwarzane tylko wtedy, gdy zezwala na to RODO lub inne przepisy prawa. Podstawowe zasady RODO to:

 • Zgodność z prawem przetwarzania danych, rzetelność przetwarzania, przejrzystość
 • Ograniczenie celu
 • Minimalizacja danych
 • Dokładność przetwarzania danych
 • Koncepcje ograniczenia przechowywania i usuwania danych
 • Integralność i poufność

Osoba odpowiedzialna i inspektor ochrony danych

Aby użytkownik wiedział, z kim może się skontaktować w sprawie swoich danych, najpierw poinformujemy go, kto jest prawnie odpowiedzialny za ich przetwarzanie oraz kto jest konkretną osobą kontaktową w sprawie jego problemów.

Odpowiedzialność prawna:

SANHA Polska Sp. z o.o.

Poznańska 49

59-220 Legnica
Polska

Telefon: +48 76 857 2000

E-Mail: info@sanha.com

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod następującym adresem e-mail:

datenschutz@sanha.com

Cel gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy lub w celach pomocniczych, takich jak doradztwo dla klientów oraz realizacji umów o prace (art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy).

Grupy osób, których to dotyczy, oraz powiązane dane lub kategorie danych

Grupy osób, których to dotyczy, to

 • obecni pracownicy,
 • byłych pracowników,
 • wnioskodawcy,
 • zainteresowane strony,
 • klientów,
 • dostawcy,
 • dostawcy usług i
 • inni partnerzy biznesowi

Odpowiednie dane obejmują wszystkie dane osobowe, które są wymagane do realizacji danego celu. Poniżej wyjaśniono szczegółowo, jakie konkretnie dane osób, których dane dotyczą, są przetwarzane.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy, gdy jest dozwolone przez prawo, tzn. gdy istnieje podstawa prawna lub gdy dana osoba wyraziła na to zgodę.

Dane osobowe są przetwarzane w naszej firmie wyłącznie zgodnie z przepisami prawa. Są to zazwyczaj,

 • jeśli została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • jeżeli dane osobowe muszą być przetwarzane w celu wykonania umowy lub jej zainicjowania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub
 • jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorca transferu /przekazywania/ danych

Potencjalnymi odbiorcami przekazywanych danych osobowych są

 • organy publiczne, o ile istnieje taki obowiązek prawny,
 • dostawcom usług i innym partnerom biznesowym, o ile jest to konieczne do realizacji danego celu, a przepisy prawa na to zezwalają lub tego wymagają lub osoba zainteresowana wyraziła na to zgodę

Planowane przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Jeśli zajdzie konieczność przekazania danych do krajów trzecich (krajów niebędących członkami Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowych, będzie to miało miejsce wyłącznie w celu zawarcia lub realizacji umów - o ile nie będzie to sprzeczne z uzasadnionym interesem osoby, której dane dotyczą - z uwzględnieniem wszystkich wymogów ochrony danych. Jeżeli w indywidualnych przypadkach przekazujemy dane użytkownika do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, przekazujemy użytkownikowi informacje wymagane w tym przypadku.

Standardowe okresy usuwania danych

Usuwanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi lub umownymi dotyczącymi usuwania danych, z uwzględnieniem prawnych lub umownych obowiązków w zakresie przechowywania danych. Takie zobowiązania prawne (terminy przedawniania) wynikają m.in. z ustawy z dnia23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa oraz z niemieckiego kodeksu handlowego (HGB) i niemieckiego kodeksu podatkowego (AO). Określone tam okresy przechowywania lub dokumentowania danych wynoszą do dziesięciu lat po zakończeniu stosunków handlowych lub przedumownego stosunku prawnego.

Ponadto inne przepisy ustawowe mogą wymagać dłuższego okresu przechowywania, np. w przypadku zabezpieczania dowodów w ramach ustawowych przepisów o przedawnieniu. Standardowy okres przedawnienia wynosi trzy lata; w niektórych przypadkach mogą jednak obowiązywać okresy przedawnienia do 30 lat, a w indywidualnych przypadkach nawet dłużej. Usunięcie danych osobowych, które nie podlegają prawnemu lub umownemu obowiązkowi przechowywania lub usunięcia, następuje po tym, jak staną się one zbędne do realizacji danego celu.

Twoje prawa dotyczące ochrony danych (Art. 12 i nast. RODO)

Osobie, której dane dotyczą, przysługują różne prawa w zakresie ochrony danych. Prawa te zostały wyjaśnione poniżej. Powyższe dane kontaktowe można wykorzystać w celu skorzystania z tych praw.

Prawo dostępu (Art. 15), sprostowania (Art. 16), ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18) i usunięcia danych (Art. 17)

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma prawo w dowolnym momencie uzyskać bezpłatną informację na temat danych osobowych przechowywanych przez osobę odpowiedzialną i dotyczących użytkownika, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych.

Prawo do sprzeciwu (Art. 21 RODO)

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub dla celów marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, będziemy rozpatrywać sprzeciw indywidualnie dla każdego przypadku. Jeśli na mocy przepisów o ochronie danych osobowych będziemy zobowiązani do usunięcia Państwa danych osobowych z powodu Państwa sprzeciwu, usuniemy je z uwzględnieniem ustawowych obowiązków w zakresie przechowywania danych. Sprzeciw nie ma wpływu na dopuszczalność przetwarzania danych, którego dokonano do momentu wniesienia sprzeciwu.

Obowiązek ujawniania danych

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wiedzieć, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub przez umowę, czy też jest konieczne do zawarcia umowy, czy osoba ta jest zobowiązana do podania danych osobowych oraz jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych osobowych.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

Osoba, której to dotyczy, ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uważa, że jej prawa zostały naruszone.

Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych osobowych na terytorium Niemiec jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Z zasady jednak osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla jej miejsca zamieszkania lub miejsca domniemanego naruszenia. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

W sprawie naruszenia przez Administratora przepisów w sprawach ochrony danych osobowych na terytorium Polski masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę można złożyć w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa) lub elektronicznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły są dostępne tutaj:  https://uodo.gov.pl/pl/83/153).

Prawo do przenoszenia danych.

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu automatycznego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innej osobie odpowiedzialnej, nastąpi to wyłącznie w zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Te operacje przetwarzania danych opierają się na art. 20 ust. 1 lit. f RODO.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych.

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. Aby to zrobić, wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail na jeden z adresów e-mail podanych powyżej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej.

Poniżej opisujemy operacje przetwarzania danych w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Cele i podstawa prawna.

Dane dziennika

Przy każdej wizycie na stronie internetowej przeglądarka internetowa automatycznie przesyła informacje do naszego serwera internetowego z przyczyn technicznych (tzw. dane dziennika). Niektóre z tych informacji przechowujemy w plikach dziennika, np.

 • Data dostępu
 • Czas dostępu
 • Adres URL odsyłającej strony internetowej
 • Udostępnione pliki
 • Ilość przesłanych danych
 • Typ i wersja przeglądarki
 • system operacyjny
 • Adres IP

Z zasady analizujemy dane dziennika systemowego wyłącznie w celu usunięcia błędów w działaniu naszej witryny lub wyjaśnienia incydentów związanych z bezpieczeństwem.

W celu rozwiązywania problemów lub zachowania dowodów w przypadku incydentów związanych z bezpieczeństwem konieczne może być gromadzenie przez nas dodatkowych danych osobowych wraz z danymi dziennika. W takich przypadkach przetwarzanie danych z dziennika odbywa się na podstawie zezwolenia prawnego.

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a naszym interesem jest techniczne zapewnienie, zabezpieczenie i optymalizacja strony internetowej.

Okres przechowywania

Dane, które są przetwarzane w związku z gromadzeniem plików dziennika serwera, są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne do realizacji określonych celów.

Formularz kontaktowy.

Możesz się z nami skontaktować za pomocą formularza kontaktowego. Twoje dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań.

Kategorie danych osobowych.

W przypadku złożenia zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzane są następujące dane osobowe.

 • Twoja prośba
 • Nazwa
 • Adres
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail

Podstawa prawna:

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest zapewnienie naszym klientom łatwego sposobu kontaktowania się z nami, a także poprawa jakości naszych porad oraz w celach umownych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Użytkownik może dobrowolnie przekazywać nam informacje wykraczające poza informacje obowiązkowe. Podstawą prawną dla tych informacji jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli Państwa zgoda. Przetwarzanie dobrowolnie podanych danych służy poprawie jakości naszych usług oraz zapewnieniu bardziej kompleksowej pomocy. W każdej chwili można cofnąć zgodę na przetwarzanie dobrowolnie podanych danych. W tym celu należy skontaktować się z nami, korzystając z wyżej wymienionej opcji kontaktu.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych.

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. Aby to zrobić, wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail na jeden z adresów e-mail podanych powyżej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Przekazywanie poczty elektronicznej w kontekście nawiązywania kontaktów.

W przypadku kontaktu z naszym zespołem obsługi za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane kontaktowe przekazane przez klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej mogą zostać wykorzystane do bieżącego zapytania, jak również do innych procesów przekazywanych cyfrowo w celu automatycznego przekazania zapytania do właściwego działu wewnętrznego, jeśli jest to możliwe. Ma to na celu zapewnienie prawidłowego przetwarzania tych transakcji biznesowych oraz zagwarantowanie szybszej obsługi zapytań klientów. Podane dane kontaktowe zostaną przeniesione do naszej bazy danych klientów i tam zapisane.

Podstawa prawna

Przetwarzanie podanych przez Państwa danych w tym kontekście wynika z naszego uzasadnionego interesu, jakim jest przyspieszenie i dalsza optymalizacja przebiegu procesów dla naszych klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania

Dane osobowe przetwarzane w tym kontekście będą przechowywane przez okres trwania relacji biznesowych użytkownika z nami lub do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia. Nie ma to wpływu na ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania.

Ciasteczka/pliki cookies.

Strony internetowe SANHA Polska Sp. z o.o. częściowo wykorzystuje tzw. pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Za każdym razem, gdy użytkownik ponownie odwiedza naszą witrynę, te pliki cookie są wysyłane z powrotem do nas. Dzięki temu możemy na przykład rozpoznać użytkownika lub ułatwić mu nawigację za pomocą informacji zawartych w plikach cookie.

Pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do uruchamiania programów ani przenoszenia wirusów na komputer. Pliki cookie mogą być odczytywane wyłącznie przez serwer WWW, z którego pochodzą.

Nie przekazujemy informacji zawartych w plikach cookie stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Możesz także przeglądać naszą witrynę bez plików cookie. Przeglądarki internetowe są regularnie ustawione na akceptowanie plików cookie. Aby zapobiec używaniu plików cookie przez przeglądarkę internetową, można (1) odrzucić używanie plików cookie podczas wywoływania naszej strony internetowej za pomocą warstwy cookie (jeśli jest dostępna) lub (2) wyłączyć używanie plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W funkcjach pomocy przeglądarki internetowej można znaleźć informacje o tym, jak dezaktywować i/lub usunąć pliki cookie w przeglądarce. Należy pamiętać, że dezaktywacja/usunięcie plików cookie może oznaczać, że poszczególne funkcje naszej witryny nie będą działać zgodnie z oczekiwaniami. Poniżej przedstawiono pliki cookie, które mogą być wymagane dla niektórych funkcji naszej witryny. Ponadto dezaktywacja/usunięcie plików cookie ma wpływ wyłącznie na przeglądarkę internetową wykorzystywaną do tego celu. W przypadku innych przeglądarek internetowych dezaktywację/usuwanie plików cookie należy zatem odpowiednio powtórzyć. Pliki cookie, których używamy do realizacji określonych funkcji, bez podawania danych osobowych:

 • Pliki cookie, które przechowują określone preferencje użytkownika (np. ustawienia wyszukiwania lub języka);
 • Pliki cookie przechowujące dane w celu zapewnienia bezproblemowego odtwarzania treści wideo lub audio.
 • Pliki cookie, które tymczasowo przechowują określone dane wprowadzone przez użytkownika (np. zawartość koszyka na zakupy lub formularza online);
 • Pliki cookie, których używamy do realizacji określonych funkcji, z danymi osobowymi:
 • Pliki cookie, które służą do identyfikacji lub uwierzytelniania naszych użytkowników.;

Dane przechowujemy do końca okresu obowiązywania danego pliku cookie lub do momentu usunięcia plików cookie przez użytkownika. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W naszym interesie leży bieżąca optymalizacja strony internetowej oraz poprawa jej przyjazności dla użytkownika.

 
Przegląd aktywnych plików cookie można znaleźć w naszej tabeli plików cookie.Przegląd aktywnych plików cookie można znaleźć w naszej tabeli plików cookie.

Ocena statystyczna za pomocą Matomo

Korzystamy z usługi analitycznej Matomo do statystycznej oceny korzystania z naszej witryny. Dostawcą jest InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay, PO Box 625, 6140 Wellington, Nowa Zelandia. Zawarliśmy z firmą Matomo umowę dotyczącą przetwarzania zamówień. W trakcie korzystania z Matomo dane osobowe mogą być również przesyłane na serwery firmy ePrivacy GmbH w Niemczech.

Polityka prywatności Matomo jest dostępna pod następującym linkiem:

Privacy Policy - Analytics Platform - Matomo

Podstawa prawna

Korzystanie z Matomo w celu oceny statystycznej naszej witryny jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Twojej zgody.

Użytkownik może uniemożliwić korzystanie z plików cookie, nie udzielając nam na to zgody. Pragniemy jednak zaznaczyć, że w takim przypadku użytkownik może nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. Aby to zrobić, wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail na jeden z adresów e-mail podanych powyżej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

W celach marketingowych, aby komunikować się z naszymi klientami lub wzbudzać zainteresowanie naszą firmą, prezentujemy się w sieciach społecznościowych. W poniższych punktach informujemy o związanych z tym czynnościach przetwarzania danych.

Przetwarzanie danych w celu prezentacji i komunikacji

Sieci społecznościowe umożliwiają nam prezentowanie naszej firmy osobom posiadającym konto w sieci społecznościowej (zwanym dalej "użytkownikami") oraz wszystkim odwiedzającym nasze profile bez konta w sieci społecznościowej (zwanym dalej "gośćmi"). Ponadto klienci i osoby zainteresowane mogą kontaktować się z nami za pośrednictwem tego profilu. Nasze profile i posty są ogólnie dostępne dla użytkowników i gości (dalej użytkownicy i goście są łącznie określani jako "odwiedzający"). Jeśli użytkownik komentuje nasze posty lub wysyła nam wiadomość, dane te są przechowywane w sieci społecznościowej i mogą być przez nas przeglądane. Możemy odpowiedzieć na Twój komentarz lub wiadomość. W przypadku postów, Twój komentarz i nasza odpowiedź mogą być widoczne dla wszystkich użytkowników sieci społecznościowej lub wszystkich odwiedzających.

Przetwarzanie danych do celów statystycznych i promocyjnych

Jeśli użytkownik uzyska dostęp do naszego profilu, sieć społecznościowa może przechowywać i oceniać dostęp oraz wszystkie dalsze interakcje użytkownika na stronie sieci społecznościowej. Zasadniczo nasze profile i posty mogą być przeglądane przez użytkowników i gości (zwanych dalej łącznie "odwiedzającymi"). Jeśli użytkownik komentuje nasze posty lub wysyła nam wiadomość, dane te są przechowywane w sieci społecznościowej i mogą być przez nas przeglądane. Możemy odpowiedzieć na Twój komentarz lub wiadomość. W przypadku postów, Twój komentarz i nasza odpowiedź mogą być widoczne dla wszystkich użytkowników sieci społecznościowej lub wszystkich odwiedzających.

Jeśli posiadasz konto w sieci społecznościowej i jesteś zalogowany, gdy odwiedzasz nasz profil, dostawca sieci społecznościowej może powiązać Twoje interakcje z naszym profilem z danymi Twojego konta i dalej je przetwarzać. Możliwe jest jednak również, że dane dotyczące Twoich interakcji z naszym profilem będą przechowywane przez sieć społecznościową przez czas trwania Twojej wizyty i przetwarzane do dalszych celów, jeśli nie jesteś tam zalogowany lub nie masz konta. W takim przypadku przydział może nastąpić na przykład za pomocą plików cookie - małych plików przechowywanych na urządzeniu końcowym użytkownika lub w połączeniu z jego adresem IP.

Przetwarzanie tych danych służy platformie do tworzenia profilu zainteresowań osoby odwiedzającej stronę, aby wykorzystać go do celów reklamowych. Gdy dana osoba odwiedza określone strony internetowe, informacje o tym połączeniu są analizowane, a dostawca przypisuje do wizyty określone zainteresowania. Na podstawie przypisanych zainteresowań odwiedzającemu wyświetlane są reklamy. Reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane przez dostawcę zarówno na stronach internetowych sieci społecznościowej, jak i poza nimi..

Kategorie osób, których to dotyczy

Osoby, które uzyskują dostęp do naszego profilu w danym serwisie społecznościowym (zarówno użytkownicy posiadający konto w serwisie społecznościowym, jak i odwiedzający bez konta).

Dochodzenie swoich praw jako osoba, której dane dotyczą

W celu uzyskania informacji lub skorzystania z innych praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, zalecamy bezpośredni kontakt z dostawcą, ponieważ tylko on ma pełny dostęp do danych przetwarzanych w związku z połączeniem z naszym profilem lub interakcją z nami w sieci społecznościowej. Dane kontaktowe sieci społecznościowych, w których można skorzystać z praw przysługujących osobie, której dane dotyczą, można znaleźć w punkcie "Informacje o wykorzystywanych przez nas sieciach społecznościowych". W przypadku przetwarzania danych, za które dostawca sieci społecznościowej i my ponosimy wspólną odpowiedzialność, użytkownik ma również prawo dochodzić swoich praw jako osoba, której dane dotyczą, wobec nas. W takim przypadku przekażemy Twoje żądanie do sieci społecznościowej, o ile dotyczy ono danych lub czynności przetwarzania, które są przetwarzane przez sieć społecznościową.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez portale społecznościowe oraz istniejących możliwości sprzeciwu można znaleźć w punkcie "Informacje o wykorzystywanych przez nas portalach społecznościowych".

Facebook:

Dostawca

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (nachfol-gend "Facebook”)

Strona internetowa
https://de-de.facebook.com/

Formularz do kontaktu z inspektorem ochrony danych w serwisie Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Polityka danych Facebooka
https://de-de.facebook.com/policy.php

Nasz Profil

https://www.facebook.com/sanhagmbh

Wspólny oficer/Inspektor.

Zawarliśmy z Facebookiem umowę o współodpowiedzialności, która dotyczy przetwarzania danych w związku z naszym profilem na Facebooku ("Strona") w celu udostępnienia profilu i analizy statystycznej interakcji osób odwiedzających nasz profil. Niniejsza umowa określa obowiązki, które Facebook lub my musimy spełnić w związku z przetwarzaniem danych, oraz wskazuje, która strona jest odpowiedzialna za poszczególne czynności związane z przetwarzaniem danych..

Umowa o wspólnej odpowiedzialności za przetwarzanie danych dla Page Insights pomiędzy Facebookiem a nami jako właścicielem profilu na Facebooku zgodnie z art. 26 RODO: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Cele i podstawa prawna

 • Prezentacja naszej firmy, uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO)
 • Komunikacja z klientami i zainteresowanymi stronami, uzasadniony interes ((Art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO)
 • Cele statystyczne, uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f) RODO)

W zakresie, w jakim Facebook prowadzi dalsze działania związane z przetwarzaniem danych lub przetwarza dane w celach statystycznych lub reklamowych, Facebook jest administratorem danych, a przetwarzanie może opierać się na innych podstawach prawnych. Więcej informacji można znaleźć w sekcji "Zasady dotyczące danych osobowych na Facebooku".

Możliwość zgłoszenia sprzeciwu

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych przez Facebooka, możesz go znaleźć pod następującym linkiem dotyczącym różnych działań związanych z przetwarzaniem danych:

https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209?no_redirect

Biuletyn informacyjny

Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, wymagamy podania adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na otrzymywanie biuletynu. Inne dane nie będą gromadzone lub będą gromadzone tylko dobrowolnie.

Dane wprowadzone do formularza zapisu na newsletter są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład za pomocą linku "unsubscribe" w biuletynie. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych..

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych.

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. Aby to zrobić, wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail na jeden z adresów e-mail podanych powyżej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Wysyłka newslettera przez Rapidmail.

Aby wysyłać newsletter, SANHA Polska Sp. z o.o. korzysta z usługi Rapidmail. Dostawcą tej usługi jest rapidmail GmbH, Wentzingerstraße 2, 79106 Freiburg im Breisgau, Niemcy.

Rapidmail to usługa, dzięki której można m.in. organizować i analizować wysyłkę biuletynów. Dane wprowadzane przez Państwa w celu otrzymywania newslettera są przechowywane na serwerach Rapidmail w Niemczech.

Jeśli nie życzą sobie Państwo, aby Państwa dane były analizowane przez Rapidmail, muszą Państwo zrezygnować z otrzymywania naszego biuletynu. Link do niej znajdziesz w każdej wiadomości z biuletynem.

Analiza danych przez Rapidmail.

W celu analizy skuteczności naszego biuletynu, wiadomości e-mail wysyłane za pomocą Rapidmail zawierają tak zwany web beacon lub "piksel śledzący", który reaguje na interakcje z biuletynem. W ten sposób można ustalić, czy wiadomość z biuletynem została otwarta, czy kliknięto łącza lub o której godzinie biuletyn został przeczytany.

W ramach analizy sukcesu Rapidmail przetwarza następujące dane:

 • Dane podstawowe (np. nazwisko, adres)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
 • Dane metadane i dane komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adres IP)
 • Dane o użytkowaniu (np. zainteresowania, czas dostępu)

Podstawa prawna

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na legalność już dokonanego przetwarzania danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych.

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. Aby to zrobić, wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail na jeden z adresów e-mail podanych powyżej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Okres przechowywania

Dane przekazane nam w celu otrzymywania biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z otrzymywania biuletynu i zostaną usunięte po rezygnacji z otrzymywania biuletynu. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail do rejestracji w sklepie internetowym).

Zawarcie umowy o powierzenie przetwarzania danych

Zawarliśmy z firmą rapidmail GmbH umowę zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO, w której zobowiązujemy firmę Inxmail do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim.

Ujawnianie informacji innym stronom trzecim

W odniesieniu do newslettera, prasy i list dystrybucyjnych dla inwestorów, korzystamy z usług następujących zewnętrznych dostawców usług w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych:

EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 Monachium, Niemcy, strona internetowa: https://www.eqs.com/de/ 

IR.on AG, Mittelstraße 12-14, Haus A, 50672 Kolonia, Niemcy, strona internetowa: https://www.ir-on.com/ 

Dane przekazane nam za pośrednictwem formularza rejestracji do newslettera zostaną przekazane wyżej wymienionym usługodawcom. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. b i f DSGVO. Nasi usługodawcy będą przetwarzać dane użytkownika tylko w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do wypełnienia ich obowiązków w zakresie świadczenia usług i będą postępować zgodnie z naszymi instrukcjami w odniesieniu do tych danych. Aby zapewnić przetwarzanie danych zgodne z wymogami ochrony danych, zawarliśmy z naszymi usługodawcami umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie.

YouTube

W naszej witrynie internetowej umieszczamy filmy z serwisu YouTube, które są przechowywane w witrynie www.youtube.com. Jeśli skorzystasz z tych filmów, zostaniesz przekierowany na platformę YouTube. Dostawcą tej platformy jest firma Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Podczas korzystania z YouTube dane osobowe mogą być również przekazywane do Google LLC. Firmy te mają siedzibę w USA. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się u nas na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych Komisji Unii Europejskiej: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

Wszystkie filmy z YouTube na naszej stronie internetowej są osadzone w trybie rozszerzonej ochrony danych, co oznacza, że żadne dane dotyczące użytkownika lub dane osobowe w ogóle nie są przekazywane do YouTube, chyba że użytkownik odtwarza filmy. W przypadku odtwarzania oferowanych filmów przesyłane są dane. Nie mamy wpływu na przesyłane dane. Przekazywanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, za pomocą którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli użytkownik jest zalogowany w Google, do jego konta użytkownika zostaną przypisane następujące dane.

Jeśli nie chcesz, aby dane z Twojego profilu były przesyłane do YouTube, przed odtworzeniem filmów musisz wylogować się ze swojego konta Google. YouTube przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub projektowania swojej strony internetowej w taki sposób, aby spełniała Państwa potrzeby. Użytkownik ma prawo sprzeciwić się tworzeniu takich profili użytkownika; aby skorzystać z tego prawa, musi skontaktować się z YouTube.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Niektóre operacje przetwarzania danych są możliwe wyłącznie za zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. Aby to zrobić, wystarczy wysłać nieformalną wiadomość e-mail na jeden z adresów e-mail podanych powyżej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Więcej informacji na temat YouTube i Google można znaleźć tutaj.

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ (Ogólne zasady ochrony prywatności Google)
https://policies.google.com/terms?hl=de#toc-software (Warunki korzystania z usług Google)
https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de (Warunki korzystania z serwisu YouTube)

PayPal

Na naszej stronie internetowej oferujemy m.in. możliwość płatności za pośrednictwem systemu PayPal. Dostawcą tej usługi płatniczej jest PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden „PayPal”).

Podstawa prawna

Jeśli wybierzesz płatność przez PayPal, wprowadzone przez Ciebie dane dotyczące płatności zostaną przesłane do PayPal.

Karta kredytowa

Na naszej stronie internetowej oferujemy między innymi możliwość płatności kartą kredytową za pośrednictwem naszego dostawcy usług płatniczych Computop Paygate GmbH, Schwarzenbergstr. 4, D-96050 Bamberg.

Jeżeli wybierzesz opcję płatności kartą kredytową, dane osobowe i dane dotyczące płatności, które są wymagane i niezbędne do realizacji transakcji, są przekazywane bezpośrednio do Twojej instytucji bankowej, operatora karty kredytowej lub do Computop. Dane kart kredytowych są gromadzone wyłącznie przez firmę Computop i przechowywane w postaci zaszyfrowanej.

Podstawa prawna

Przekazanie danych użytkownika do Computop odbywa się w celach związanych z umową.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe również poza środowiskiem sklepu internetowego, o ile są one niezbędne do nawiązania, realizacji lub zmiany umowy..

Kategorie danych

W celu zarejestrowania użytkownika jako klienta w naszej firmie potrzebujemy następujących danych:

 • Nazwa firmy wraz z formą prawną (np. GmbH)
 • Siedziba firmy (ulica / numer domu / kod pocztowy / miejscowość)
 • Nazwisko i imię osoby kontaktowej
 • Numer telefonu
 • Nazwisko i imię dyrektora zarządzającego/właściciela przedsiębiorstwa handlowego

 

Użytkownik może dobrowolnie przekazać nam następujące dane:

 • Adres e-mail - należy jednak pamiętać, że jest on potrzebny do uzyskania dostępu do naszego sklepu internetowego.
 • Faks
 • Adres rozliczeniowy, jeśli inny
 • Numer telefonu komórkowego
 • Data urodzenia dyrektora zarządzającego/właściciela przedsiębiorstwa handlowegoOkres przechowywania

Zebrane dane będą przez nas przechowywane tak długo, jak długo użytkownik będzie utrzymywał z nami stosunki handlowe. Po zakończeniu współpracy dane użytkownika zostaną usunięte. Nie ma to wpływu na ustawowe okresy przechowywania danych.

Kategorie danych

W ramach przetwarzania danych osobowych klientów, przetwarzane są następujące dane osobowe.

 • Numer klienta
 • Firma
 • Numer ulicy
 • Numer domu
 • Kod pocztowy
 • Miasto
 • Osoba kontaktowa
 • Funkcja
 • Numer telefonu
 • E-mailPodstawa prawna

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celach związanych z umową, a podstawą prawną przetwarzania w tych celach jest,

 • jeśli jesteś zarejestrowanym przedsiębiorcą lub wolnym strzelcem, art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, przetwarzanie danych ma na celu wykonanie umowy lub środków poprzedzających umowę z osobą, której dane dotyczą; lub
 • jeśli są Państwo pracownikiem przedsiębiorstwa, np. pracownikiem działu zakupów, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadniony interes SANHA Polska Sp. z o.o. jest. Prawnie uzasadniony interes SANHA Polska Sp. z o.o. zajmuje się przygotowaniem sprzedaży produktów lub usług firm należących do SANHA Polska Sp. z o.o., co opiera się w szczególności na swobodzie przedsiębiorczości i wolności zawodowej.

Okres przechowywania

Przekazane dane są już dla nas dostępne i są przekazywane tylko do danego przedsiębiorstwa; czas przechowywania danych przez SANHA Polska Sp. z o.o. zależy od okresu przechowywania danych w związku z pierwotnym celem przetwarzania. Czas przechowywania danych w firmie odbierającej dane zależy od informacji o ochronie danych w danej firmie.

Informacje dotyczące ochrony danych w przypadku konkursów i promocji zgodnie z art. 13 europejskiego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Od czasu do czasu SANHA GmbH & Co. KG organizuje konkursy i promocje, w których mogą brać udział klienci i zainteresowane strony. Poniżej chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu danych osobowych w związku z tymi konkursami i promocjami zgodnie z art. 13 RODO. Poniższe "Informacje o ochronie danych w związku z konkursami i promocjami" stanowią uzupełnienie naszych informacji o ochronie danych, dostępnych na stronie Ochrona danych (sanha.com).

1 Administrator i inspektor ochrony danych

1.1 Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu RODO i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich oraz innych przepisów o ochronie danych jest

SANHA GmbH & Co. KG

Im Teelbruch 80

45219 Essen, Niemcy

Numer telefonu: +49 2054 9509-212

E-mail: gdpr@sanha.com

2 Ogólne informacje o przetwarzaniu danych

2.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

Gdy użytkownik bierze udział w konkursie lub promocji, przetwarzamy dane i informacje podane przez niego w formularzu rejestracyjnym. Obejmuje to dane wymagane do uczestnictwa, takie jak

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania
 • nazwa mediów społecznościowych (Facebook, Instagram, TikTok)

a także wszelkie dane i informacje dobrowolnie podane przez użytkownika w ramach uczestnictwa.

2.2 Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu organizacji konkursu lub promocji, w szczególności w celu wyłonienia i powiadomienia zwycięzców.

Możemy następnie gromadzić i przetwarzać dodatkowe dane, np. adres pocztowy, w celu wysłania i dostarczenia nagród.

2.3 Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie zobowiązania umownego wynikającego z udziału w konkursie (art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO).

2.4 Możliwość wniesienia sprzeciwu

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych. W tym celu należy wysłać wiadomość na adres gdpr@sanha.com lub jeden z adresów kontaktowych podanych powyżej.

Zwracamy uwagę, że w przypadku wniesienia sprzeciwu dalszy udział w konkursie lub promocji jest wykluczony.

2.5 Usuwanie danych i okres przechowywania

Przetwarzane dane zostaną usunięte po zakończeniu lub wygaśnięciu konkursu lub promocji i wysłaniu nagród.

Jeżeli podczas rejestracji uczestnik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji o produktach i usługach SANHA GmbH & Co KG, dane i informacje objęte tą zgodą będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawowymi. Informacje na temat przetwarzania danych w celach reklamowych znajdują się również w naszych informacjach o ochronie danych, dostępnych pod adresem Ochrona danych (sanha.com).

3 Prawa osoby, której dane dotyczą

Jeśli Twoje dane osobowe są przetwarzane, jesteś osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują Ci następujące prawa wobec nas jako administratora danych

 • Prawo dostępu
 • Prawo do sprostowania danych
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania
 • Prawo do usunięcia danych
 • Prawo do informacji
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Prawo do sprzeciwu
 • Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na mocy przepisów o ochronie danych
 • Prawo do złożenia skargi

Więcej informacji na temat praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć w naszych informacjach o ochronie danych, dostępnych pod adresem Ochrona danych (sanha.com).