since 1964

Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Het doel van de gegevensbescherming en ook ons doel als SANHA Fittings B.V. is persoonsgegevens op zodanige wijze te behandelen dat de rechten van de betrokkene worden beschermd.

Om ervoor te zorgen dat deze doelstelling wordt verwezenlijkt, zijn organisaties die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, verplicht de bepalingen van de EU-wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR)), alsook de nationale wetgeving inzake gegevensbescherming na te leven.

Persoonsgegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt als de GDPR of een andere wet dit toestaat. Essentiële basisbeginselen van de GDPR zijn:

 • Rechtmatigheid van de verwerking, behoorlijkheid, transparantie
 • Doelbinding
 • Minimale gegevensverwerking
 • Nauwkeurigheid van gegevensverwerking
 • opslagbeperking en wissen
 • Integriteit en vertrouwelijkheid

Verantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De verantwoordelijke voor de verwerking en de contactpersoon voor de uitoefening van uw rechten is:

SANHA Fittings B.V.

Industrielaan 7

1740 Ternat
België

Telefoon: +32 2 583 00 40

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Onze functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar op het volgende e-mailadres:

datenschutz@sanha.com

Doel van het verzamelen, verwerken of gebruiken van de gegevens

Het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonsgegevens geschiedt ter verwezenlijking van verschillende bedrijfsdoeleinden die hierna worden toegelicht zoals advisering van klanten, verwerkingen via onze website mede door middel van cookies, enz.

 • Tijdens deze verwerkingen zijn de volgende groepen van betrokken personen en daarmee verband houdende gegevens of gegevenscategorieën betrokken :Huidige werknemers
 • Voormalige werknemers
 • Aanvragers
 • Belanghebbende partijen
 • Klanten
 • Leveranciers
 • Dienstverleners en
 • Andere zakenpartners

 

De relevante gegevens omvatten alle persoonsgegevens van de betrokkenen die strikt noodzakelijk zijn om het respectieve doel te bereiken en worden hieronder in detail toegelicht.

Rechtsgrondslag

De verwerking van persoonsgegevens is alleen rechtmatig indiener een rechtsgrondslag is.

Persoonsgegevens worden in ons bedrijf alleen verwerkt in overeenstemming met één van de volgende grondslagen:

 • indien toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens (art. 6 lid 1 lit. a GDPR),
 • indien persoonsgegevens moeten worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst of het sluiten van een overeenkomst (art. 6 lid 1 lit. b GDPR),
 • indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 lit. c GDPR) of
 • indien wij persoonsgegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang of op grond van een gerechtvaardigd belang van een derde (art. 6, lid 1, onder f), GDPR).

Ontvanger van uw persoonsgegevens

De mogelijke ontvangers van doorgegeven persoonsgegevens zijn:

 • overheidsinstanties, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat,
 • dienstverleners en andere zakenpartners, voor zover dit noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het respectieve doel en een wettelijke bepaling dit toestaat of vereist, dan wel de betrokkene hiermee heeft ingestemd.

 

Geplande doorgifte van gegevens aan derde landen of internationale organisaties

Mocht het nodig zijn gegevens door te geven aan derde landen (landen die geen lid zijn van de Europese Economische Ruimte) of aan internationale organisaties, dan zal dit alleen gebeuren voor het sluiten of uitvoeren van contracten - voor zover dit niet in strijd is met de belangen van de betrokkene - met inachtneming van alle vereisten inzake gegevensbescherming. Indien wij in individuele gevallen uw gegevens doorgeven aan een derde land of aan een internationale organisatie, zullen wij u de informatie verstrekken die voor dit geval vereist is.

Standaardtermijnen voor het wissen van gegevens

De verwijdering van persoonsgegevens geschiedt overeenkomstig de toepasselijke wettelijke of contractuele voorschriften inzake gegevensverwijdering, rekening houdend met de wettelijke of contractuele bewaarplicht. Voor het klanten- en leveranciersbeheer bewaren wij uw tot tien jaar na het einde van de zakelijke relatie of de precontractuele rechtsbetrekking op basis van de fiscale en boekhoudwetgeving en eventuele aansprakelijkheidsclaims.

Voorts kunnen andere wettelijke bepalingen een langere bewaringstermijn vereisen, zoals de bewaring van bewijsmateriaal in het kader van wettelijke verjaringsbepalingen. De normale verjaringstermijn is tien jaar; in bepaalde gevallen kunnen echter verjaringstermijnen tot 30 jaar of, in individuele gevallen, zelfs langer van toepassing zijn. Persoonsgegevens waarvoor geen wettelijke of contractuele bewaar- of verwijderingsverplichting geldt, worden gewist nadat zij overbodig zijn geworden voor de verwezenlijking van het desbetreffende doel.

Uw rechten inzake gegevensbescherming (Art. 12 ff. GDPR)

De betrokkene heeft verschillende rechten met betrekking tot gegevensbescherming. Deze rechten worden hieronder toegelicht. Om deze rechten uit te oefenen, kunnen de bovenstaande contactgegevens worden gebruikt.

Recht op toegang (art. 15), rectificatie (art. 16), beperking van de verwerking (art. 18) en wissing (art. 17).

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om te allen tijde kosteloos informatie te verkrijgen over de door de verantwoordelijke opgeslagen en op u betrekking hebbende persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger van die gegevens, alsmede over het doel van de gegevensverwerking en, in voorkomend geval, het recht om deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of wissen.

Recht van bezwaar (art. 21 GDPR)

Iedere betrokkene heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn gegevens indien de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, zoals voor direct-marketingdoeleinden. In geval van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, zullen wij uw bezwaar van geval tot geval onderzoeken. Indien wij op grond van uw bezwaar krachtens de wetgeving inzake gegevensbescherming verplicht zijn uw persoonsgegevens te wissen, zullen wij uw gegevens wissen voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Het bezwaar heeft geen gevolgen voor de toelaatbaarheid van de verwerking die voor het bezwaar heeft plaatsgevonden.

Verplichting tot openbaarmaking van gegevens

Iedere betrokkene heeft het recht te weten of de verstrekking van persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is dan wel noodzakelijk is voor het sluiten van een overeenkomst en of de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de eventuele gevolgen zijn van niet-verstrekking van de persoonsgegevens.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, aan u of aan een derde over te dragen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat het een informele e-mail te sturen naar een van de bovengenoemde e-mailadressen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht van klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit indien hij of zij van mening is dat zijn of haar rechten zijn geschonden. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor kwesties inzake gegevensbescherming is Gegevensbeschermingsautoriteit. In beginsel kan de betrokkene zich echter ook wenden tot de toezichthoudende autoriteit van zijn woonplaats of van de plaats waar de vermeende inbreuk zich heeft voorgedaan. De Gegevensbeschermingsautoriteit kan u bereiken via deze link.

 

Hierna beschrijven wij de verwerkingen in verband met het gebruik van onze website.

Doeleinden en rechtsgrondslag

Loggegevens

Telkens wanneer u een website bezoekt, zendt uw internetbrowser om technische redenen automatisch informatie naar onze webserver (zogenaamde loggegevens). Sommige van deze gegevens slaan wij op in logbestanden, bijv.:

 • Datum van toegang
 • Tijdstip van toegang
 • URL van de verwijzende website
 • Bekeken bestanden
 • Hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Browsertype en -versie
 • besturingssysteem
 • IP-adres

In principe evalueren wij loggegevens alleen om storingen in de werking van onze website te verhelpen of om veiligheidsincidenten op te helderen.

Voor het oplossen van problemen of om bewijsmateriaal te bewaren in geval van beveiligingsincidenten, kan het nodig zijn dat wij samen met de loggegevens aanvullende persoonsgegevens verzamelen.

Rechtsgrondslag

Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR, ons belang is de technische voorziening, beveiliging en optimalisatie van de website.

Bewaartermijn

De gegevens die worden verwerkt in verband met het verzamelen van serverlogbestanden worden bewaard zolang als nodig is voor de vermelde doeleinden.

Contactformulier

U kunt contact met ons opnemen via het contactformulier. Uw gegevens van het aanvraagformulier, met inbegrip van de contactgegevens die u daar verstrekt, worden door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen.

Categorieën van persoonsgegevens

Wanneer via het contactformulier een vraag wordt gesteld, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Uw verzoek
 • Naam
 • Adres
 • Telefoon
 • E-mail adres

Rechtsgrondslag

De in het contactformulier ingevoerde gegevens worden verwerkt op basis van ons rechtmatig belang om onze klanten een gemakkelijke manier te bieden om contact met ons op te nemen, alsmede om de kwaliteit van ons advies te verbeteren, en voor contractuele doeleinden (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR). U kunt ons op vrijwillige basis informatie verstrekken die verder gaat dan de verplichte informatie. De rechtsgrondslag voor deze informatie is Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR, uw toestemming. De gegevensverwerking van de vrijwillige informatie dient om onze dienstverlening aan u te verbeteren en om ons in staat te stellen u uitgebreider te ondersteunen.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat het een informele e-mail te sturen naar een van de bovengenoemde e-mailadressen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast.

Doorsturen van e-mails in het kader van een contactprocedure

Wanneer contact wordt opgenomen met ons serviceteam via e-mail, kunnen de contactgegevens die de klant via e-mail heeft doorgegeven, worden gebruikt voor de huidige aanvraag, alsmede voor andere digitaal doorgegeven processen, om de aanvraag indien mogelijk automatisch door te sturen naar de verantwoordelijke interne afdeling. Dit om een correcte verwerking van deze zakelijke transacties te waarborgen en een snellere afhandeling van vragen van klanten te garanderen. De verstrekte contactgegevens worden overgebracht naar ons klantenbestand en daar opgeslagen.

Rechtsgrondslag

De verwerking van de door u in dit kader verstrekte gegevens is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang om onze processtromen voor onze klanten te versnellen en verder te optimaliseren (Art. 6 para. 1 lit. f GDPR).

Bewaartermijn

De persoonsgegevens die in dit kader worden verwerkt, worden bewaard gedurende zes jaar of in overeenstemming met de wettelijke opslagverplichtingen blijven onverlet.

Cookies

De websites van SANHA Fittings B.V. maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw eindapparaat opslaan wanneer u onze website bezoekt. Telkens wanneer u onze website opnieuw bezoekt, worden deze cookies naar ons teruggestuurd. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen of de navigatie voor u vergemakkelijken met behulp van de informatie in de cookies.

Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's te starten of om virussen naar een computer over te brengen. Cookies kunnen alleen worden gelezen door de webserver waarvan zij afkomstig zijn.

Wij geven de informatie in de cookies niet door aan derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt onze website ook bekijken zonder cookies. Internetbrowsers zijn ingesteld om cookies te aanvaarden. Om het gebruik van cookies door uw internetbrowser te verhinderen, kunt u (1) het gebruik van cookies weigeren bij het bezoeken van onze website via de cookiebanner (indien beschikbaar) of (2) het gebruik van cookies deactiveren via de instellingen van uw internetbrowser. Hoe u cookies in uw browser kunt deactiveren en/of verwijderen, kunt u te weten komen met behulp van de helpfuncties van uw internetbrowser. Wij wijzen u erop dat het deactiveren/verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde functies van onze website niet meer werken zoals verwacht. Cookies die nodig kunnen zijn voor bepaalde functies van onze website worden hieronder weergegeven. Bovendien heeft het deactiveren/verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de internetbrowser die voor dit doel wordt gebruikt. Voor andere internetbrowsers moet het deactiveren/verwijderen van cookies daarom worden herhaald. Cookies die wij gebruiken voor bepaalde functies, zonder persoonlijke verwijzing:

 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan (bv. zoek- of taalinstellingen);
 • Cookies die gegevens opslaan om een probleemloze weergave van video- of audio-inhoud te garanderen.
 • Cookies die tijdelijk bepaalde door de gebruiker ingevoerde gegevens opslaan (bv. de inhoud van een winkelmandje of een online formulier);
 • Cookies die wij gebruiken voor bepaalde functies, met een persoonlijke verwijzing:
 • Cookies die dienen om onze gebruikers te identificeren of te authenticeren;

 

Wij slaan de gegevens op tot het einde van de looptijd van een cookie of tot de cookies door u worden verwijderd. Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f GDPR. Ons belang is de voortdurende optimalisering van de website en de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid.

Hier kunt u uw cookie-selectie weer aanpassen:

Een overzicht van de actieve cookies vindt u in onze cookietabel.

Google Ads 

Deze website maakt gebruik van Google Ads, inclusief de zogenaamde conversietracking. Google Ads is een online advertentieprogramma. Het is een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna "Google Ireland"). Bij het gebruik van Google Ads kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS (hierna "Google LLC") in de VS. Google Ierland heeft zogenaamde standaardcontractbepalingen van de Commissie van de Europese Unie afgesloten met Google LLC voor de overdracht van persoonlijke gegevens aan Google LLC in de VS. 

Wij gebruiken conversietracking om gericht reclame te maken voor onze website. De rechtsgrondslag hiervoor is art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, uw toestemming. 

Als je op een advertentie van Google klikt, slaat de conversietracking die we gebruiken een cookie op je eindapparaat op. Deze zogenaamde conversiecookies verliezen hun geldigheid na 90 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. 

Als de cookie nog steeds geldig is en u een specifieke pagina van onze website bezoekt, kunnen zowel wij als Google Ierland analyseren dat u op een van onze advertenties van Google Ierland hebt geklikt en dat u vervolgens naar onze website bent doorgestuurd. 

Google Ierland gebruikt de op deze manier verzamelde informatie om voor ons statistieken samen te stellen over bezoeken aan onze website. Wij ontvangen ook informatie over het aantal kliks op onze advertentie(s) en de pagina's van onze website die vervolgens worden bezocht. Noch wij, noch derden die Google Ads gebruiken, kunnen je echter op deze manier identificeren. 

U kunt de installatie van cookies ook voorkomen of beperken door de juiste instellingen in uw internetbrowser aan te brengen. Tegelijkertijd kunt u reeds opgeslagen cookies op elk gewenst moment verwijderen. De stappen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zijn echter afhankelijk van de specifieke internetbrowser die u gebruikt. Als u vragen heeft, gebruik dan de helpfunctie of documentatie van uw internetbrowser of neem contact op met de fabrikant of ondersteuning. 

Meer informatie over Google Ads en het privacybeleid van Google Ireland en Google LLC vindt u op 

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ (Algemeen privacybeleid van Google) 

https://services.google.com/sitestats/de.html (Informatie over de werking van advertenties door Google) 

https://www.google.com/policies/technologies/ads/ (Overzicht van het gebruik van gegevens voor advertenties door Google) 

Bing Ads 

Deze website maakt gebruik van de conversietraceringstechnologie "Bing Ads" van Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS). Microsoft Bing Ads slaat een cookie op je eindapparaat op als je onze website hebt bereikt via een Microsoft Bing-advertentie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op je eindapparaat. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 180 dagen en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Microsoft en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgestuurd (conversiepagina). 

Wij gebruiken conversietracking om gericht reclame te maken voor onze website. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 lit. a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, uw toestemming. 

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te maken, d.w.z. om bij te houden hoeveel gebruikers een conversiepagina bereiken nadat ze op een advertentie hebben geklikt. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. We ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. 

Meer informatie over de analyticsdiensten van Bing is te vinden op de website van Bing Ads (https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). 

Meer informatie over de gegevensbeschermingsbepalingen van Microsoft Bing Ads vindt u op het volgende internetadres: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement 

Statistische evaluatie met Matomo

Wij gebruiken de analysedienst Matomo voor statistische evaluatie van het gebruik van onze website. De aanbieder is InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay, PO Box 625, 6140 Wellington, Nieuw-Zeeland. Wij hebben een overeenkomst voor de verwerking Jobverwerking gesloten met Matomo.Tijdens het gebruik van Matomo kunnen persoons gegevens ook worden verzonden naar de servers van ePrivacy GmbH in Duitsland.

U kunt het Matomo privacybeleid bekijken op de volgende link:

Privacy Policy - Analytics Platform - Matomo

Rechtsgrondslag

Het gebruik van Matomo voor statistische evaluatie van onze website is gebaseerd op uw toestemming, Art. 6 para. 1 lit. a GDPR.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen door ons uw toestemming te ontzeggen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat het een informele e-mail te sturen naar een van de bovengenoemde e-mailadressen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Voor marketingdoeleinden, om met onze klanten te communiceren of om belangstelling voor ons bedrijf te wekken, presenteren wij ons op sociale netwerken. In de volgende punten informeren wij u over de bijbehorende verwerkingsactiviteiten.

Gegevensverwerking voor presentatie en communicatie

Sociale netwerken stellen ons in staat ons bedrijf te presenteren aan personen die een account hebben bij het sociale netwerk (hierna "gebruiker") en aan alle bezoekers van onze profielen zonder een account bij het sociale netwerk (hierna "gast"). Bovendien kunnen klanten en belangstellenden via dit profiel contact met ons opnemen. Onze profielen en berichten zijn over het algemeen zichtbaar voor gebruikers en gasten (hierna worden gebruikers en gasten gezamenlijk aangeduid als "bezoekers"). Als u reageert op onze berichten of ons een bericht stuurt, worden deze gegevens door het sociale netwerk opgeslagen en kunnen ze door ons worden ingezien. Wij kunnen op uw opmerking of bericht antwoorden. Bij berichten kunnen uw opmerking en ons antwoord nog steeds zichtbaar zijn voor alle gebruikers van het sociale netwerk of voor alle bezoekers.

Gegevensverwerking voor statistische en promotionele doeleinden

Als u toegang krijgt tot ons profiel, kan het sociale netwerk uw toegang en alle verdere interacties van u op de website van het sociale netwerk opslaan en evalueren. In de regel kunnen onze profielen en berichten worden bekeken door gebruikers en gasten (hierna gezamenlijk aangeduid als "bezoekers"). Als u reageert op onze berichten of ons een bericht stuurt, worden deze gegevens door het sociale netwerk opgeslagen en kunnen ze door ons worden ingezien. Wij kunnen op uw opmerking of bericht reageren. Bij berichten kunnen uw opmerking en ons antwoord nog steeds zichtbaar zijn voor alle gebruikers van het sociale netwerk of voor alle bezoekers.

Indien u een account hebt bij het sociale netwerk en ingelogd bent wanneer u ons profiel bezoekt, kan de aanbieder van het sociale netwerk uw interacties met ons profiel koppelen aan uw accountgegevens en deze verder verwerken. Het is echter ook mogelijk dat gegevens over uw interacties met ons profiel door het sociale netwerk worden opgeslagen voor de duur van uw bezoek en voor verdere doeleinden worden verwerkt indien u daar niet bent ingelogd of geen account hebt. In dat geval kan een toewijzing bijvoorbeeld plaatsvinden via het gebruik van cookies, kleine bestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen, of in verband met uw IP-adres.

Met deze gegevensverwerking beoogt het platform een interesseprofiel van de bezoeker op te stellen om dit te gebruiken voor reclamedoeleinden. Wanneer de persoon bepaalde websites oproept, wordt de informatie over deze oproep geëvalueerd en kent de provider bepaalde interesses toe aan het bezoek. Op basis van de toegewezen interesses worden advertenties aan de bezoeker getoond. Op interesses gebaseerde advertenties kunnen door de aanbieder zowel binnen als buiten de webpagina's van het sociale netwerk worden weergegeven.

Categorieën van betrokken personen

Personen die toegang hebben tot ons profiel op het desbetreffende sociale netwerk (zowel gebruikers met een account bij de aanbieder van het sociale netwerk als bezoekers zonder account).

Uitoefening van uw rechten als betrokkene

Voor informatieverzoeken of om uw andere rechten uit te oefenen, raden wij u aan rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder van het sociale netwerk, aangezien alleen de aanbieder volledige toegang heeft tot de gegevens die zijn verwerkt in verband met ons profiel of interactie met ons op het sociale netwerk. In het geval van gegevensverwerking waarbij de aanbieder van het sociale netwerk en wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn, hebt u ook het recht om uw rechten als betrokkene bij ons uit te oefenen. In dat geval zullen wij uw verzoek doorsturen naar het sociale netwerk, voor zover het verzoek betrekking heeft op gegevens of verwerkingsactiviteiten die door het sociale netwerk worden verwerkt.

Meer informatie over de verwerkingsactiviteiten van de sociale netwerken, hun contactinformatie voor de uitoefening van uw rechten zoals de bezwaarmogelijkheden, vindt u onder het punt "Informatie over de sociale netwerken die wij gebruiken".

Facebook:

 

Aanbieder

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nachfolgend „Facebook“)

 

Website
https://de-de.facebook.com/

Formulier voor contact met de functionaris voor gegevensbescherming van Facebook
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Gegevensbeschermingsbeleid Facebook
https://de-de.facebook.com/policy.php

Ons profiel

https://www.facebook.com/sanhagmbh

 

Gezamenlijk verantwoordelijk

Wij hebben een overeenkomst inzake gedeelde verantwoordelijkheid gesloten met Facebook die van toepassing is op de verwerking van gegevens in verband met ons profiel op Facebook (de "Pagina") met het oog op het verstrekken van het profiel en de statistische analyse van de interacties van bezoekers van ons profiel. Deze overeenkomst beschrijft de verplichtingen waaraan Facebook of wij moeten voldoen met betrekking tot de verwerking van gegevens en welke partij verantwoordelijk is voor elke verwerkingsactiviteit.

De overeenkomst over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking voor Page Insights tussen Facebook en ons als eigenaar van een profiel op Facebook in overeenstemming met art. 26 GDPR vindt u in deze link: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Doeleinden en rechtsgrondslag

 • Presentatie van onze onderneming, rechtmatig belang ((Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR)
 • Communicatie met klanten en belanghebbende partijen, rechtmatig belang ((Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR)
 • Statistische doeleinden, rechtmatig belang ((Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f) GDPR)

 

Voor zover Facebook verdere verwerkingsactiviteiten verricht of gegevens verwerkt voor statistische of reclamedoeleinden, is Facebook de verantwoordelijke voor de verwerking en kan de verwerking op andere rechtsgrondslagen worden gebaseerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het gedeelte "Gegevensbeleid van Facebook".

Mogelijkheid van bezwaar

Indien u bezwaar wenst te maken tegen verwerking door Facebook, kunt u dit vinden onder de volgende link voor de verschillende verwerkingsactiviteiten:

https://www.facebook.com/help/contact/367438723733209?no_redirect

 

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig en dat u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Verdere gegevens worden niet of slechts op vrijwillige basis verzameld.

De in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief ingevoerde gegevens worden uitsluitend op basis van uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 letter a DSGVO). Uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief kunt u te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de "afmeldlink" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de herroeping onaangetast.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan een van de hierboven vermelde e-mailadressen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Verzending van de nieuwsbrief via Rapidmail

Voor de verzending van de nieuwsbrief maakt SANHA GmbH & Co. KG gebruik van de dienst Rapidmail. De aanbieder van deze dienst is rapidmail GmbH, Wentzingerstraße 2, 79106 Freiburg im Breisgau, Duitsland.

Rapidmail is een dienst waarmee onder andere de verzending van nieuwsbrieven kan worden georganiseerd en geanalyseerd. De gegevens die u invoert voor het ontvangen van nieuwsbrieven worden opgeslagen op de servers van Rapidmail in Duitsland.

Als u niet wilt dat uw gegevens door Rapidmail worden geanalyseerd, moet u zich afmelden voor onze nieuwsbrief. De link hiervoor vindt u in elk nieuwsbriefbericht.

Gegevensanalyse door Rapidmail

Om het succes van onze nieuwsbrief te analyseren, bevatten de met Rapidmail verzonden e-mails een zogenaamde web beacon of "tracking pixel" die reageert op interacties met de nieuwsbrief. Zo kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht werd geopend, of er op links werd geklikt en op welk tijdstip de nieuwsbrief werd gelezen.

In het kader van de succesanalyse worden de volgende gegevens door Rapidmail verwerkt:

Stamgegevens (bijv. naam, adres).
Contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoonnummer).
Meta- en communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adres).
Gebruiksgegevens (bijv. interesses, toegangstijden).
Wettelijke basis

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerkingen blijft door de herroeping onaangetast.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan een van de hierboven vermelde e-mailadressen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping is uitgevoerd, blijft door de herroeping onaangetast.

Bewaartermijn

De gegevens die u ons verstrekt voor het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden na afmelding verwijderd. Door ons opgeslagen gegevens voor andere doeleinden (bijv. e-mailadressen voor registratie in de onlineshop) blijven hierdoor onaangetast.

Sluiting van een contract over de verwerking van bestelgegevens

Wij hebben met rapidmail GmbH een contract gesloten conform art. 28 lid 3 DSGVO, waarin wij Inxmail verplichten de gegevens van onze klanten te beschermen en niet aan derden door te geven.

Openbaarmaking aan andere derden

Met betrekking tot mailinglijsten voor nieuwsbrieven, pers en beleggers maken wij gebruik van de volgende externe dienstverleners om onze contractuele en wettelijke verplichtingen na te komen:

EQS Group AG, Karlstraße 47, 80333 München, Duitsland, website: https://www.eqs.com/de/ 

IR.on AG, Mittelstraße 12-14, Haus A, 50672 Keulen, Duitsland, website: https://www.ir-on.com/ 

De gegevens die u ons via het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief verstrekt, worden doorgegeven aan de bovengenoemde dienstverleners. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b en f DSGVO. Onze dienstverleners zullen uw gegevens alleen verwerken voor zover dit noodzakelijk is voor het nakomen van hun dienstverplichtingen en onze instructies met betrekking tot deze gegevens opvolgen. Om een gegevensbeschermingsconforme verwerking te waarborgen, hebben wij met onze dienstverleners een contract over de opgedragen verwerking gesloten.

YouTube

Wij hebben YouTube-video's op onze website geïntegreerd. Eze video's worden opgeslagen op www.youtube.com. Als u deze video's gebruikt, wordt u doorgestuurd naar het YouTube-platform. De aanbieder van dit platform is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Tijdens het gebruik van YouTube kunnen persoons gegevens ook worden doorgegeven aan Google LLC. Deze bedrijven zijn gevestigd in de VS. De verwerking van persoonsgegevens wordt geregeld door modelcontractbepalingen die de Europese Commissie heeft opgesteld. https://privacy.google.com/businesses/processorterms/.

De YouTube-video's op onze website zijn allemaal ingebed in een uitgebreide gegevensbeschermingsmodus, wat betekent dat er geen persoonsgegevens over u als gebruiker naar YouTube worden verzonden, tenzij u de video's afspeelt. Als u de aangeboden video's afspeelt, worden er gegevens overgedragen. Wij hebben geen invloed op de verzonden gegevens. De overdracht van gegevens vindt plaats ongeacht of YouTube een gebruikersaccount ter beschikking stelt waarmee u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bent ingelogd bij Google, worden uw gegevens direct toegewezen aan uw account

Als u niet wilt dat de gegevensoverdracht met de toewijzing aan uw profiel naar YouTube, moet u zich afmelden bij uw Google-account voordat u de video's afspeelt. YouTube slaat uw gegevens op voor gebruiksprofielen en gebruikt ze voor reclame, marktonderzoek en/of om zijn website af te stemmen op uw behoeften. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, en u moet contact opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen.

 

De verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag Art. 6 para. 1 lit. a) GDPR. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat het een informele e-mail te sturen naar een van de bovengenoemde e-mailadressen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Meer informatie over YouTube en Google vindt u hier:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ (Algemeen privacybeleid Google)
https://policies.google.com/terms?hl=de#toc-software (Gebruiksvoorwaarden Google-diensten)
https://www.youtube.com/static?gl=DE&template=terms&hl=de (Gebruiksvoorwaarden YouTube)

Activering van YouTube-video's

Op onze website maken we gebruik van de 2-klik-oplossing voor het insluiten van YouTube-video's, een dienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. De activering en weergave van YouTube-video's op onze website vereisen uw uitdrukkelijke toestemming. Door te klikken op het voorbeeldbanner stemt u in met de gegevensoverdracht naar Google en accepteert u ook dat er technisch noodzakelijke cookies worden ingesteld voor het afspelen van de gewenste video's (§ 25, lid 2 TTDSG).

Toestemming en gegevensoverdracht

Door de video te activeren, geeft u toestemming voor gegevensverwerking door Google Ireland Limited, inclusief mogelijke gegevensoverdracht naar de Verenigde Staten onder het EU/VS Data Privacy Framework op basis van Art. 45 AVG. Als beheerders van de website hebben we geen invloed op deze gegevensoverdracht en verwerken we geen persoonsgegevens in verband met de videomodus. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door de cookies in uw browser te verwijderen en onze website opnieuw te bezoeken. Dit kan ertoe leiden dat bepaalde functies van de website niet langer volledig beschikbaar zijn.

Voor meer details over gegevensbescherming en uw rechten kunt u terecht in het privacybeleid van Google op het volgende adres:

https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=nl.

Daar vindt u ook informatie over hoe Google uw gegevens verwerkt en welke mogelijkheden u heeft om uw privacy te beschermen.

PayPal

Op onze website bieden wij onder meer betaling via PayPal aan. De aanbieder van deze betaaldienst is PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (hierna te noemen "PayPal"). Als u betaling via PayPal selecteert, worden de door u ingevoerde betalingsgegevens doorgestuurd naar PayPal.

Kredietkaart

Op onze website bieden wij onder andere betaling per creditcard aan via onze betalingsdienstaanbieder Computop Paygate GmbH, Schwarzenbergstr. 4, D-96050 Bamberg.

Indien u kiest voor betaling met kredietkaart, worden de voor de verwerking van de transactie gevraagde en vereiste persoonlijke en betalingsrelevante gegevens rechtstreeks naar uw bankinstelling of kredietkaartmaatschappij of Computop gestuurd. Creditcardgegevens worden uitsluitend door Computop verzameld en versleuteld opgeslagen.

Rechtsgrondslag

De overdracht van uw gegevens aan Computop vindt plaats voor contractuele doeleinden.

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken ook persoonsgegevens buiten de omgeving van de webwinkel, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoud of de wijziging van het contract.

Gegevenscategorieën

Wij hebben de volgende gegevens nodig om u als klant bij ons te registreren:

 • Bedrijfsnaam met rechtsvorm (bv. nv, bv)
 • Maatschappelijke zetel (straat/huisnummer/postcode/plaats)
 • Naam en voornaam van de contactpersoon
 • Telefoon
 • Naam en voornaam van de directeur/eigenaar van de handelsonderneming

 

U kunt ons vrijwillig de volgende gegevens verstrekken:

 • E-mail adres - Wij hebben dit echter nodig om toegang te krijgen tot onze online winkel.
 • Fax
 • Factuuradres, indien verschillend
 • Mobiel telefoonnummer
 • Geboortedatum van de directeur/eigenaar van de handelsonderneming

Bewaartermijn

De verzamelde gegevens worden door ons bewaard zolang u een zakelijke relatie met ons heeft. Na beëindiging van de zakelijke relatie worden uw gegevens gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven hierdoor onaangetast.

Gegevenscategorieën

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens van klanten worden de volgende persoonsgegevens verwerkt.

 • Klantnummer
 • Bedrijf
 • Straat nummer
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Stad
 • Contactpersoon
 • Functie
 • Telefoon
 • E-mail

Rechtsgrondslag

De verwerking van persoonsgegevens geschiedt voor contractuele doeleinden en de rechtsgrondslag voor de verwerking voor deze doeleinden is,

 • indien u een geregistreerd handelaar of freelancer bent, Art. 6 para. 1 lit. b GDPR, is de gegevensverwerking ten behoeve van de uitvoering van het contract of precontractuele maatregelen met de betrokkene; of
 • als u een werknemer van een bedrijf bent, bijv. een werknemer bij de inkoop, art. 6 lid 1 lit. f GDPR, het gerechtvaardigde belang van SANHA Fittings B.V. is. Het rechtmatige belang van SANHA Fittings B.V. bestaat uit het voorbereiden van de verkoop van producten of diensten van bedrijven van SANHA Fittings B.V.

Bewaartermijn

De overgedragen gegevens staan ons reeds ter beschikking en worden alleen aan de betreffende onderneming doorgegeven; de duur van de opslag door SANHA Fittings B.V. is afhankelijk van de opslagperiode voor het oorspronkelijke doel van de verwerking. De duur van de opslag bij het ontvangende bedrijf hangt af van de gegevensbeschermingsinformatie van het desbetreffende bedrijf.

Informatie over gegevensbescherming voor prijsvragen en aanbiedingen conform artikel 13 van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

SANHA GmbH & Co. KG af en toe prijsvragen en acties waaraan klanten en geïnteresseerden kunnen deelnemen. Wij willen u hieronder informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met deze prijsvragen en acties conform artikel 13 GDPR. Deze volgende "Informatie over gegevensbescherming voor wedstrijden en promoties" geldt als aanvulling op onze informatie over gegevensbescherming, beschikbaar op Privacybeleid (sanha.com).

1 Verantwoordelijke voor de verwerking en gegevensbescherming

1.1 Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de GDPR en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming is

SANHA GmbH & Co. KG

Im Teelbruch 80

45219 Essen, Duitsland

Telefoonnummer: +49 2054 9509-212

E-mail: gdpr@sanha.com

2 Algemene informatie over gegevensverwerking

2.1 Omvang van de verwerking van persoonlijke gegevens

Wanneer u deelneemt aan een prijsvraag of promotie, verwerken wij de gegevens en informatie die u op het registratieformulier verstrekt. Hieronder vallen de gegevens die nodig zijn voor deelname, zoals

 • naam en achternaam
 • je adres
 • naam op sociale media (Facebook, Instagram, TikTok)

evenals alle gegevens en informatie die u vrijwillig verstrekt als onderdeel van uw deelname.

2.2 Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor het organiseren van de wedstrijd of promotie, in het bijzonder voor het bepalen en bekendmaken van de winnaars.

We kunnen vervolgens aanvullende gegevens verzamelen en verwerken, bijvoorbeeld uw postadres, voor het verzenden en bezorgen van prijzen.

2.3 Wettelijke basis voor verwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking is het nakomen van de contractuele verplichting die voortvloeit uit deelname aan de wedstrijd (art. 6 lid 1 zin 1 lit. b GDPR).

2.4 Mogelijkheid tot bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. Stuur hiervoor een bericht naar gdpr@sanha.com of een van de bovenstaande contactadressen.

Wij wijzen erop dat in geval van bezwaar verdere deelname aan de prijsvraag of actie uitgesloten is.

2.5 Gegevenswissing en bewaartermijn

De verwerkte gegevens worden gewist na afloop of afloop van de prijsvraag of actie en verzending van de prijzen.

Als een deelnemer bij zijn aanmelding toestemming gegeven heeft om informatie over de producten en diensten van SANHA GmbH & Co KG te ontvangen, dan worden de gegevens en informatie waarop deze toestemming betrekking heeft volgens de wettelijke bepalingen verwerkt. Informatie over de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden vindt u ook in onze informatie over gegevensbescherming onder Privacybeleid (sanha.com).

3 Rechten van de betrokkene

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de GDPR en heeft u de volgende rechten tegenover ons als verwerkingsverantwoordelijke

 • Recht op toegang
 • Recht op rectificatie
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Recht op wissing
 • Recht op informatie
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op bezwaar
 • Recht om de verklaring van toestemming onder de gegevensbeschermingswetgeving in te trekken
 • Recht op het indienen van een klacht

Meer informatie over uw rechten als betrokkene vindt u in onze informatie over gegevensbescherming, beschikbaar op Privacybeleid (sanha.com).