Till innehållet

REACH, Echa och Kandidatförteckningen

SANHA GmbH & Co. KG är en ledande tillverkare av rörsystem till värme, sanitet och kylteknik i Europa.

Såsom vår affärspartner, köper du rörsystem och komponenter från oss. Våra produkter uppfyller alla skyldigheter gällande kemiska ämnen i Reach-förordningen. Grundprincipen i Reach-förordningen är att kemiska ämnen ska registreras hos Europeiska Kemikaliemyndigheten, Echa.     

Reach kommer från Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, vilket på svenska blir betyder registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Det övergripande målet med Reach-förordningen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och miljön.

Europeiska Kemikaliemyndigheten, Echa, publicerar två gånger årligen en kandidatförteckning med särskilt farliga ämnen, i enlighet med Reach-förordningen 1907/2006. Vid revideringen den 27.06.2018 inkluderades metalliskt Bly i kandidatförteckningen.

 

Utdrag fr ån Echa’s kandidatförteckning
NamnEC Nr.CAS Nr.Datum
Bly231-100-47439-92-127/06/2018

 

Tillverkare och leverantörer av varor (ex. vis ”halvfabrikat, komponenter, rördelar m.fl.) måste informera sina kunder i enlighet med artikel 33 i Reach-förordningen, om varan innehåller skadliga ämnen i en koncentration som överstiger 0,1%. Med ”vara” menas varje minsta föremål i en sammansatt vara som omfattas av definitionen av en vara i Reach, och som uppfyllde kriteriet för en vara innan sammanfogningen skedde.

SANHA påbörjade utvecklingen av premiumprodukter i blyfritt material redan i början av 2000-talet. Valet av blyfritt material föll på Kiselbrons (CuSi) tack vare dess mycket goda korrosionsbeständiga egenskaper och det faktum att det är fullkomligt blyfritt. SANHA levererar idag följande helt blyfria produktserier:

 • NiroSan®
 • NiroTherm®
 • PURAPRESS®
 • PURAFIT®
 • SANHA®-Press
 • 3fit®-Press Pb-free

SANHA artiklar från nedanstående produktgrupper kan innehålla små mängder bly i koncentrationer; > 0,1% som legeringskomponent.

 • Rördelar i brons, serie 4000
 • Gängrördelar i mässing
 • Maskinbearbetade rördelar, Serie 24000
 • SANHA®-HEAT rördelar i brons
 • Kulventiler i mässing
 • SANHA®-Press Gas (övergångar i brons)
 • 3fit® Press rördelar

Ovanstående produkter tillverkade av nämnda material faller inte under CLP-förordningen (Europaparlamentets och rådets förordning nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar) och är därför inte föremål för klassificerings- och märkningskrav.