Till innehållet

Sjukhus & vårdfaciliteter

Polen Szpital w Puławach, Puławy SANHA®-Therm (series 24000)
Österrike Landeskrankenhaus Feldkirch NiroSan® (Serie 9000)
Australien Australian Taxation Office, Victoria NiroSan® Industry (serie 18000)
Australien Blacktown Hospital, New South Wales NiroSan® Industry (serie 18000)
Australien Echuca Regional Health Centre, Victoria NiroSan® Industry (serie 18000)
Australien Lady Cilento Children's Hospital, Queensland NiroSan® Industry (serie 18000)
Australien The Victorian Comprehensive Cancer Centre, Victoria NiroSan® Industry (serie 18000)
Belgien AZ Dalta, Rumbeke SA Serie 4000, SA Serie 5000
Belgien AZ Groeninge, Kortrijk SA Serie 4000, SA Serie 5000
Belgien AZ Sint, Nicolaas SA Serie 4000, SA Serie 5000
Belgien Hopital Epicura, Ath SA Serie 4000, SA Serie 5000
Belgien Koningin Fabiola, Huderf SA Serie 4000, SA Serie 5000
Belgien Mont Legia, Luik SA Serie 4000, SA Serie 5000
Belgien Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem SA Serie 4000, SA Serie 5000
Belgien Sint Andries, Tielt SA Serie 4000, SA Serie 5000