Säkrad tillgång | Produktionen fortsätter som normalt

Den senaste tiden har vi fått fler och fler frågor beträffande statusen på vår produktions- och leveransförmåga. Vi följer utvecklingen runt om i världen med blandade känslor och gör allt i vår makt för att säkra tillgången till våra rörsystem och komponenter. Vår leveranskedja har inte påverkats och produktionen fortskrider normalt i våra fyra europeiska fabriker.

Vi har vidtagit alla tillgängliga mått och steg för att försäkra oss om att produktion och leveranser ska kunna fortsätta utan avbrott även framledes, samtidigt som vi vidtagit åtgärder för att skydda våra anställda från hälsoeffekter i linje med vår CSR policy (Företags samhällsansvar). Det faktum att vi tidigt investerat i en omfattande digitalisering av företagets arbetsprocesser har lönat sig.

Även om vi gör allt i vår makt, så kan vi inte förutse eller påverka utvecklingen. Beslut fattas på regerings- och myndighetsnivå i länder och områden som drabbats av COVID-19 och vi rättar oss givetvis efter gällande riktlinjer.

Vi har här sammanfattat de viktigaste frågorna och svaren:

1 Vad är de nuvarande effekterna från Corona krisen för SANHA’s affärsverksamhet?

Hittills har vår verksamhet inte drabbats av några direkta effekter. Vi fokuserar på att upprätthålla tillgången till våra rörsystem och komponenter för våra samarbetspartners. Vår leveranskedja har inte påverkats och våra fyra europeiska fabriker fortsätter producera i normal takt.

2 Vilka åtgärder har företagsledningen vidtagit för att affärsverksamheten ska fungera så problemfritt som möjligt?

Vi har aktiverat vår beredskapsplan: cirka 60% av den administrativa personalen jobbar hemifrån, vilket varit möjligt för personalen på SANHA sedan en längre tid. Övrig personal har spridits ut på de lediga arbetsutrymmena i huvudkontorets olika lokaler. SANHA’s långsiktiga digitaliseringsstrategi som konsekvent implementerats gör det möjligt att få allt att fungera effektivt (inklusive Office 365 och Cloud Computing).

3 Vilka förebyggande åtgärder har företagsledningen vidtagit för att skydda personalen?

Tjänsteresor och externa möten har tillfälligt ställts in och möten hålls via Skype. Produktions- och logistikpersonal får inte arbeta i grupper utan ska hålla behörigt avstånd från varandra för att minimera risken för smittspridning. Vi tillhandahåller information om hygieniska krav och frågor som berör hälsa och smittskydd samt om åtgärder som vidtas och refererar till instruktioner från hälsomyndigheten. Personal som visar tecken på symptom skickas hem på karantän.

4 Vilka förväntningar har företagsledningen på effekterna av Corona-krisen när det gäller intäkter och resultaträkning 2020?

Liksom andra företag kan vi i dagsläget inte bedöma hur Corona-krisen kommer påverka resultatet för verksamhetsåret 2020. Det är omöjligt att förutsäga hur krisen och marknaden kommer att utveckla sig framöver.

Vi håller er uppdaterade om och när det sker en utveckling. Tills dess – håll Er friska och #plattautkurvan!